3ou-akanchev-vn.com

Търсене
Отиване към съдържанието

Главно меню


IIIОУ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ"-ПРЕДПОЧИТАНОТО УЧИЛИЩЕ

   III ОУ "Ангел Кънчев" се намира в гр.Варна, ж.к."Левски", с адрес ул. "Роза "23.  То е едно от варненските основни училища, обзаведени с най-модерна техника. Разполага с уютни и слънчеви класни стаи. За тези, които са на целодневен режим, е осигурена игротека. В училището има два интерактивни кабинети, кабинет по музика, кабинет по биология и здравно образование, кабинет по физика и астрономия,  химия и опазване на околната среда. В трите действащи компютърни кабинети с Интернет и терминални устройства работят учениците от начален и прогимназиален етап. С наличната  презентационна техника за интерактивно провеждане на учебни часове...

 

Н О В И Н И Т Е

РЕЗУЛТАТИТЕ
от училищното Великденското състезание
по математика за 4 клас

4б клас, 4в клас, 4г клас,4 д клас

Резултатите от училищното Великденското състезание по български език и литература за 4 клас ще бъдат публикувани  до17.00 часа на 05.05.2016г. /четвъртък/.

 
 


Н О М И Н А Ц И Я
за “Колектив на годината”2016
в областта на основно училищно образование и обслужващи звена

ОУ „Ангел Кънчев“ с директор Камелия Минчева - преподавателите в училището са учители с авторитет сред обществеността. Прилагат иновативни подходи на преподаване за Екологизация на учебния процес - съвместно със студентска организация AIESEX ежегодно се провежда система от учебни часове на английски език с екологична насоченост. Екипът на училището работи по редица национални и международни проекти: „Водата – европейска задача в глобален контекст“ – програма „Еразъм+“, „Зелено бъдеще“ – национален образователен проект, „Без свободен час“ – национална програма „На училище без свободен час“. Възпитаниците на училището са спечелили 10 златни, 15 сребърни и 12 бронзови медала в състезанието „Математика без граници“, както и редица призови места от участия в спортни, музикални и международни състезания.

 
 


КАКВО ОЩЕ ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ ЗА НВО 7 КЛАС

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2015/2016 ГОДИНА

Примерни тестови задачи за първия модул от НВО по български език и литература и по математика в VІІ клас за учебната 2015/2016 година

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НВО:

Изпитите за учениците, завършили VII клас, ще се проведат на 18 май 2016 г. по български език и литература и на 20 май 2016 г. по математика.
Учениците трябва да са по местата си в 8.30 - 8.45 часа. Началото и на двата изпита е в 10:00 часа.
Продължителността на първи  модул НВО е 60 (шестдесет) минути, а на втория модул
90 (деветдесет) минути.


Експертите от Министерството на образованието и науката припомнят
:


1. Преди започване на изпита учениците трябва:
• да се явят в изпитната зала с документ за самоличност и със служебната бележка, удостоверяваща училището за явяване на съответния приемен изпит;
• да заемат определените им места не по-късно от 9:45 часа;
• да предадат на квесторите за съхранение на видно място по време на целия изпит изключена мобилната си комуникационна техника;
• да носят и да ползват за изпита: син цвят химикалка; по математика – и линия, пергел, транспортир, триъгълник, молив и гума;
• под контрола на квесторите да отделят идентификационната бланка от листа за отговори, да я попълнят и да я поставят в малкото пликче, без да го залепват ....


 
 

Р А З П Р Е Д Е Л Е Н И Е  
Н А    У Ч Е Б Н О Т О   В Р Е М Е

 

ГРАФИК НА УЧЕБНИТЕ СМЕНИ

За II срок на учебната 2015/2016г. е определен
следния график на учебното време:
I,II,III клас - целодневно обучение
IV клас - ПЪРВА смяна
V-VII
клас - ВТОРА смяна

РАЗПИСАНИЕ НА ЧАСОВЕТЕ

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ЗА ВТОРИ СРОК /I- IV КЛАС/

     

      СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ЗА ВТОРИ СРОК  /V- VIII КЛАС            
                            

ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА
УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

III ОУ "Ангел Кънчев" е едно от  варненски училища, които предлагат модерни и уютни условия за целодневно обучение за учениците си!


/галерия от снимки/
Нека заедно, с обич, доказан професионален опит и жива емоционална връзка с децата, да поемем по пътя на знанието!
Ние можем да ги обградим с красота, игри, музика, приказки, фантазия…

ПРИЕМ В ПОДГОТВИТЕЛНИ ГРУПИ И ПЪРВИ КЛАС


ДОКУМЕНТИ:
Критерии за прием на първокласници в IIIОУ" Ангел Кънчев" за учебната 2016/2017 година

Заявление за записване в първи клас в IIIОУ" Ангел Кънчев" за учебната 2016/2017 година

Заявление за записване в подготвителна група 5 годишни за учебната 2016/2017 година

Заявление за записване в подготвителна група 6 годишни за учебната 2016/2017 година

                                    
График на дейностите по прием на първокласници за учебната 2016/2017година


БЛАГОДАРИМ ВИ, ЧЕ ИЗБРАХТЕ III ОУ" АНГЕЛ КЪНЧЕВ" ЗА ВАШЕТО ДЕТЕ!

А К Т У А Л Н А   И Н Ф О Р М А Ц И Я


Спортен календар
за учебната 2015/2016 година

 ВРЕМЕТО ВЪВ ВАРНА


ТОЧНО ВРЕМЕ

 
 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню