3ou-akanchev-vn.com

Търсене
Отиване към съдържанието

Главно меню:


IIIОУ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ"-ПРЕДПОЧИТАНОТО УЧИЛИЩЕ

   III ОУ "Ангел Кънчев" се намира в гр.Варна, ж.к."Левски", с адрес ул. "Роза "23.  То е едно от варненските основни училища, обзаведени с най-модерна техника. Разполага с уютни и слънчеви класни стаи. За тези, които са на целодневен режим, е осигурена игротека. В училището има два интерактивни кабинети,  кабинет по биология и здравно образование, кабинет по физика и астрономия,  химия и опазване на околната среда. В трите действащи компютърни кабинети с Интернет и терминални устройства работят учениците от начален и прогимназиален етап. С наличната  презентационна техника за интерактивно провеждане на учебни часове...

НОВИНИ           И                АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ     

      УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ, РОДИТЕЛИ И УЧИТЕЛИ,
На 17.10.2019г. (четвъртък) от 18.00 часа ще се проведе родителска среща по класове.
Дневен ред:
1. Запознаване с Правилника на
III ОУ "Ангел Кънчев"- Варна;
2. Резултати от входящо равнище по предмети;
3. Организационни въпроси.
Повече информация ще получите от класните ръководители. 

УЧИЛИЩНИ ДОКУМЕНТИ, ПРИЕТИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТ

1. Стратегия за развитие на III ОУ „Ангел Кънчев“ за периода 2016-2020 година

2. Правилник за дейността на училището

3. Училищни учебни планове


4.            Форма на обучение- дневна

5. Годишен план за дейността на училището

6. Мерки за повишаване качеството на образованието
7. Училищна програма за превенция на ранното напускане на училище
8.
Училищна програма за предоставяне на равни възможности и  за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи

9. Етичен  кодекс
10. Вътрешни правила за определяне на реда за достъп до активите и информацията в IIIОУ "Ангел Кънчев"- Варна
11.
Процедура за  предоставяне на достъп до обществена информация
12.
Система за взаимодействие между учители, ученици, родители и медицински лица13. Правилник за вътрешния трудов ред
14. Програмна система за обучението на децата от подготвителните групи
15.
Годишна училищна програма за целодневна организация на учебния процес
16. Спортен календар


УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ/НАСТОЙНИЦИ/

на учениците от ОТ III ОУ "Ангел Кънчев",
на Вашето внимание са бланки (за изтегляне)
на документи за учебната 2019-2020 година
Публикувано на 11.10.2019 г.УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ/НАСТОЙНИЦИ/
на учениците от ОТ III ОУ "Ангел Кънчев",
на Вашето внимание са следните документи:

  • График на часовете- организация на учебния ден

  • График за консултации на учителите за I срок

  • График на приемните дни на учителите за I срок

  • График за провеждане на II час на класа

  • Списък на класни ръководители и учители ДЦО


 

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОЦЕДУРА

             
ЗА   КОНКУРС ЗА ПОЧАСОВО ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ
НА ЧАСТИ ОТ ИМОТ– ПУБЛИЧНА  ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС ЗА ПОЧАСОВО ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЧАСТИ ОТ ИМОТ– ПУБЛИЧНА  ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

08.10.2019 год.


 
 

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОЦЕДУРА

              ЗА НАБИРАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ЗА ДОСТАВКА НА ПРОДУКТИ ПО СХЕМА  „УЧИЛИЩЕН ПЛОД“ И СХЕМА „УЧИЛИЩНО МЛЯКО“ЗА  2019-2020, 2020-2021 и 2021-2022 УЧЕБНИ ГОДИНИ
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОЦЕДУРА ЗА НАБИРАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ЗА ДОСТАВКА НА ПРОДУКТИ  ПО СХЕМА  „УЧИЛИЩЕН ПЛОД“ И СХЕМА „УЧИЛИЩНО МЛЯКО“ ЗА  2019-2020, 2020-2021 и 2021-2022 УЧЕБНИ ГОДИНИ

07.08.2019 год.


ИЗБОР НА ЗАЯВИТЕЛ
ЗА ДОСТАВКА НА ПРОДУКТИ

ПО СХЕМА  „УЧИЛИЩЕН ПЛОД“ И СХЕМА „УЧИЛИЩНО МЛЯКО“ ЗА  2019-2020, 2020-2021 И 2021-2022 УЧЕБНИ ГОДИНИ
 ЗАПОВЕД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЗАЯВИТЕЛ ЗА ДОСТАВКА НА ПРОДУКТИ  ПО СХЕМА  „УЧИЛИЩЕН ПЛОД“ И СХЕМА „УЧИЛИЩНО МЛЯКО“ ЗА  2019-2020, 2020-2021 и 2021-2022 УЧЕБНИ ГОДИНИ

03.09.2019 год.

 
 


ЗДРАВЕЙ, УЧИЛИЩЕ, ЗДРАВЕЙ!


     УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ, РОДИТЕЛИ, УЧИТЕЛИ И СЛУЖИТЕЛИ,

Ръководството на III ОУ "Ангел Кънчев"- гр. Варна изказва благодарност за  Вашето участието в подготовката на материалната база за началото на учебната година и съпричастността към инициативата " Да помогнем на Алекс от Варна с дарение вместо букети за първия учебен ден!". Пожелава на всички успешен старт и творческо дръзновение в овладяването на науката.


Честит първи учебен ден!   
 
 
 

III ОУ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ" Е ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ

Нова информация

Седем варненски училища ще започнат новата учебна година с нови проекти по програма Еразъм +. Едно от тях е III Основното училище „Ангел Кънчев”, а проекта, който ще реализира през следващите две години е „Другите и ние, мостовете между нас”. Той е на стойност 31 744 евро.
Целта на проекта е постигане на интеркултурност на различни равнища – национално, етническо, социално и междуличностно, каза за Радио Варна директора на училището Марионела Николова. Дейностите ще са широкообхватни и ще бъдат насочени към основните аспекти от живота на децата, ще са свързани с интересите им, ще дават възможност за себеизява, разбиране на другия и за развиване на умения за работа в екип. Особено внимание ще се обърне на децата със специални образователни потребности, каза още Марионела Николова.Тя допълни, че  III ОУ "Ангел Кънчев" ще стартира новата учебна година като иновативно училище. Учебният материал ще бъде преподаван и под формата на ролеви игри, ще има специална стая за иновативен клас.
Госпожа Николова каза още, че за втора година обучението в училището е на едносменен режим, което значително подобрява усвояването на учебния материал от учениците.

Чуйте още в звуковия файл
Автор : Димитрина Дончева, Радио Варна
03.09.2019г.

Иновативните училища са модел на модерното училище, в което учениците ще подобрят образователните резултати и ще повишат критичното мислене и творчество чрез иновативни образователни процеси, методи на преподаване, училищно лидерство и учебни програми.
С Решение на Министерски съвет № 479 от 5 август 2019 г. за приемане на списък на иновативните училища в България за учебната 2019-2020 г. III Основно училище "Ангел Кънчев" е опредеделено за иновативно училище.
Ръководството и учителският екип на училището изказват своята благодарност към родителската общност за проявяваната съпричастност и ангажираност към инициативите на училището и изразяват готовност за продължаващо и развиващо се сътрудничество в общата благородна мисия - обучението и възпитанието на децата. 
 
 

Ваканции и неучебни дни
Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2019/2020 година:

01.11.2019 г. – 03.11.2019 г. вкл. – есенна
21.12.2019 г. – 05.01.2020 г. вкл. – коледна
05.02.2020 г.                                    – междусрочна
11.04.2020 г. – 20.04.2020 г. вкл. – пролетна за I - XI клас
16.04.2020 г. – 20.04.2020 г. вкл. – пролетна за XII клас


Неучебни дни:

20.05.2020 г. – Държавен зрелостен изпит (ДЗИ) по български език и литература
22.05.2020 г. – втори ДЗИ
09.06.2020 г. – НВО по БЕЛ в края на VII и на Х клас
11.06.2020 г. – НВО по математика в края на VII и на Х клас


Начало на втория учебен срок на учебната 2019/2020 година:

06.02.2020 г. – I - XII клас


Край на втория учебен срок на учебната 2019/2020 година:

14.05.2020 г. – XII клас (13 учебни седмици)
29.05.2020 г. – I - III клас (14 учебни седмици)
16.06.2020 г. – IV – VІ клас (16 учебни седмици)
30.06.2020 г. – V – VІ клас (18 учебни седмици за паралелки в спортни училища)
30.06.2020 г. – VII – ХІ клас (18 учебни седмици)

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ, РОДИТЕЛИ, /НАСТОЙНИЦИ/, УЧИТЕЛИ И СЛУЖИТЕЛИ,
На Вашето внимание предоставяме информация във връзка
със защита на личните данни.
Виж на
Защита на личните данни.                       

Публикувано на 03.10.2018 г.

Междуинституционален механизъм
               Междуинституционален механизъм

Във връзка с реализирането на спортната програма на Община Варна, с цел лесен и достъпен начин за информиране на ученици, учители и родители за възможностите за спорт и двигателна активност, използвайте линка за връзка със сайта на Дирекция "Спорт", Община Варна- www.sportvarna.com


Публикувано на 19.09.2017 г.

Във връзка с Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст Ви информираме за:

   Телефонна линия за подаване на сигнали 0800 10 112      
електронен адрес за подаване на сигнали obhvat@mon.bg

Публикувано на 14.09.2017 г.

Практически насоки за действия, които учители и ученици трябва да предприемат в случай на инцидент, насилие и други критични ситуации
                                              
Публикувано на 21.08.2017 г.

 


ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ

Уважаеми родители и ученици, на Вашето внимание е
Информация

за организацията на учебното време за  срок на учебната 201
9-2020 година

Учебният процес в III ОУ"Ангел Кънчев"- Варна се провежда само първа смяна,  без промяна в организацията на учебните часове.
В сградата са осигурени оптимални условия за провеждане на учебните занятия.  

 III ОУ "Ангел Кънчев" е  от варненските училища, които предлагат  модерни и уютни условия
за целодневно обучение за учениците си!

Нека заедно, с обич, доказан професионален опит и жива емоционална връзка с децата,
да поемем по пътя на знанието!
Ние можем да ги обградим с красота, игри, музика, приказки, фантазия…


 
 
 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню