Еразъм +

„Другите и аз – мостовете между нас“

Училища от пет държави – Португалия, Италия, Естония, Турция и България, разработиха и спечелиха проект, финансиран по европейска програма „Еразъм +“, на тема: „Има море до море, има цял океан, за който да се грижим“. Проектът предвижда двугодишно сътрудничество между училищата партньори и включва множество дейности във връзка с екологията и опазването на околната среда. „С грижа за световния океан“ учениците ще участват в проучване за замърсяването на моретата и как това се отразява на биоразнообразието, ще правят сравнителни анализи и ще осъществяват междупредметни връзки, ще бъдат дейни участници в проектно-базираното и СТЕМ обучението.


Програма „Еразъм+ „
КД2 „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики“
Другите и ние-Мостовете между нас
Минавайки през себепознанието и приемането на другите, сдобили се със силата на съпричасността, учениците ще осъзнаят себе си като част от колектива.

Приоритетна област: Дейности, подпомагащи интеграцията на деца и ученици със СОП
Целта на проекта е постигане на интеркултурност на различни равнища – национално, етническо, социално, междуличностно. Дейностите са широкообхватни насочени към основните аспекти от живота на децата, дават възможност за себеизява, разбиране на другия и развиване на умения за работа в екип. Извършването им от всички субекти заедно ще довееде до интегриране на „различните“ деца.

Еразъм+ е проект, който има за цел да помогне на учениците да идентифицират собствените си нагласи,чувства и поведение към това,което е различно, и да се научат да разпознават нелоялни практики,като предразсъдъци и стереотипи за дискриминация.
Проектът ще бъде разщирен до всяко малцинство или „слаба“ група, която е отхвърляна или в социална изолация.Такива групи включват имигранти и бежанци,
 религиозни малцинства, хора със специални нужди. Целевата група са ученици от различни класове за всяка мобилност.Подборът се осъществява чрез проверка на езиковите компетентности,което е важно за осъществяване на комуникация по време на мобилностите.За всяка мобилност е предвидено да участва дете със СОП.Застъпени теми в проекта:1.Различните религии-Румъния2.Двата пола- Испания3. Хора със специални потребности- България4. Ромите- Гърция5.Имигрантите- бежанци – Турция

Румъния-Coleguil Tehnic
Constantin Brancusi Petrila

Видео 1

Robot dance - танцуващ робот.

Видео 2

Фолклор

"Щрихи от утрото"

На 02.10.2020г. координаторът по проект „С грижа за световния океан“, Ивелина Петрова, беше поканена в телевизионното студио на БНТ 2 заедно с координатора на другия спечелен проект по програма +Еразъм +“ – г-жа Бисерка Василева. Участието в предаването целеше да популяризира двата спечелени през тази година проекта и да информира как планираме да работим в условията на пандемия. КЪМ ВИДЕО

Дни на ЕРАЗЪМ +

На 15.10. 2020г. III ОУ „Ангел Кънчев“ отбеляза Дни на Еразъм + като дейност по проекта „Другите и аз – мостовете между нас“. Ученици от Еко бригадата по проект „С грижа за световния океан“се включиха в инициативата, за да популяризират новия проект. Те споделиха своите възгледи за това колко е важно да намалим човешкия отпечатък върху природата и да пазим богатствата ѝ. Разказаха за някои предстоящи дейности като почистване на бреговете, анализиране източниците на замърсяване на моретата, работа по проекти и участие в СТЕМ уроци.