Еразъм +

"Истина или предизвикателство"

    
Програма на ЕС – Еразъм +

Наименование: „Истина или предизвикателство“

Повишаването на квалификацията на учителите ще се осъществи в четири приоритетни направления – приобщаващо образование, устойчиво развитие, дигитализация и развиване на меки умения.

През 2023г. екип учители от ОУ „Ангел Кънчев“ разработи и спечели европейски проект по програма „Еразъм +“, Ключова дейност 1. Преподавателите ще се включат в пет обучения, които тематично отговарят на училищните и европейските приоритети.

Желанието на колегията е чрез разработването на проекта „Истина или предизвикателство“ да се ситуира образователният процес в европейската ценностна рамки и да се прилага обучителен продукт, равняващ се със стандартите за качество на „Еразъм“. Учителите са силно мотивирани да получат инструментариум, чрез който да покажат на учениците кои са истински ценните неща в житейски план – грижата към природата, защото тя е израз на себеуважение, визия за бъдещето и мислене на космополитни личности; емпатията и необходимостта да се подхожда с уважение към всеки, осъзнаването на факта, че различието не е натоварено с отрицателен знак, а е израз на многообразие.

Колегията търси предизвикателството да усъвършенства дигиталните, езиковите и методическите си компетентности, както и адекватно да модернизира учебния процес. Учителите ще развият меките умения – лидерство, работа в екип, решаване на проблеми. Контактите – реални и виртуални, с колеги от цяла Европа ще позволят обмен на добри практики.

Мобилност 1 – Барселона

В периода 25.08. – 1.09. 2023г. в град Барселона се проведе първата обучителна мобилност по проект „Истина или предизвикателство“ по програма „Еразъм+“, Ключова дейност 1. Екип от учители от ОУ „Ангел Кънчев“ участва в семинар на тема „USEFUL IT TOOLS“, проведен от представител на обучителната организация Cappadocia education.

Направлението, в което се осъществява квалификацията, е дигитализация. Това е един от европейските и преподавателските приоритети. В курса основните програми, приложения и платформи, които се изучават, са: дигитална раница, multimedia, Canva, Mozabook, Scrath, Kahoot, Ouizzes&Socrative.

С точна и ясна лексика, достъпни видеоклипове, подходящо използване на ИКТ по време на курса – нови софтуери и програми, както и нагледни примери, обучителят прави часовете полезни, смислени и атрактивни.

След обучителния процес групата е включена в добре организирана туристическа програма, в която колегията не само се запознава с културните забележителности на града, традициите и обичаите на местното население, но и по неформален начин успява да опознае останалите участници в курса, дошли от различни училища. Осъществява се обмен на идеи и практики.