БЛАНКИ НА ДОКУМЕНТИ

При нужда изтеглете и попълнете следните документи

Заявление за извиняване на отсъствия по семейни причини до класния ръководител на ученика

Заявление за извиняване на отсъствия по семейни причини до Директора на училището

Заявление за прием на ученик в III ОУ“ Ангел Кънчев„- Варна 

Заявление за преместване в друга държава на ученик от III ОУ“ Ангел Кънчев„- Варна 

Заявление за прием на ученик от чужда държава в III ОУ“ Ангел Кънчев„- Варна 

Декларация за информирано съгласие на родител за промяна в УУП