Твоят час


През учебната 2016- 2017г. в IIIОУ „Ангел Кънчев” стартира проект „Твоят час“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, 2014-2020 г. Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Основната цел на проекта:

Създаване на условия за повишаване на потенциала на учениците и възможностите им за успешно образование чрез допълване, развиване и надграждане на техните знания, умения и компетентности.

 

Специфичните цели на проекта :

  • Развитие на уменията за учене, компетентностите, творческите и спортните способности на учениците;

  • Преодоляване на образователните дефицити на учениците, които срещат затруднения в подготовката си и повишаване на мотивацията им за учене;

  • Повишаване на образователните постижения на учениците в определени научни области;

  • Превръщане на училището в по-привлекателно място за учениците, с което да се намали преждевременното им напускане на образователната система, и изграждане на по-висока увереност в собствените им сили, с което да се насърчи бъдещата им реализация;

  • Създаване на ефективни механизми за участие на общността и родителите в дейностите на училищата;

  • Прилагане в извънкласните дейности на електронни/мултимедийни/продукти за постигане на достъпно знание, устойчивост на интересите на учениците и мотивираща, позитивна среда.

Документи:
анкетна карта – ТУК
индивидуална образователна картаТУК
заявление и декларацияТУК