Други проекти и програми

Проект № BG05M2ОP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

  Училището работи по проект № BG05M2ОP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“. Проектът се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент – Министерството на образованието и науката (МОН). Проектът цели да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи и да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние. Предвидените дейности са свързани с техническото обезпечаване на образователната система и осигуряване на условия за провеждане на обучение от разстояние в електронна среда.

  Целева група по проекта освен учениците са и педагогическите специалисти и родителите. С помощта на планирани обучения за педагогическите специалисти се цели насърчаване за придобиване и усъвършенстване на цифрови умения, използване на иновативни методи за преподаване и учене. Планирани са обучения на родители, насочени към създаване на умения за работа с дигитални устройства и с електронни образователни платформи за търсене и използване на електронни образователни ресурси, което от своя страна допълнително би помогнало на учениците за пълноценното им участие в образователния процес.

В училището бяха сформирани 9 групи с ученици:

– една група с ученици от I клас;
– една група с ученици от II клас;
– две групи с ученици от III клас;
– една група с ученици от IV клас;
– две групи с ученици от V клас;
– две групи с ученици от VI клас.

  Също така се сформираха две групи с учители и една група с родители на наши ученици. В периода от 09.06.2021г. до 22.06.2021г. участващите ученици, учители и родители имаха възможност да работят със закупените по проекта технически средства и да придобият и разширят умениета си за обучение от разстояние в електронна среда.

Проект Приобщаващо образование – „Четем заедно“

Участници:

III ОУ “Ангел Кънчев” гр. Варна
ОУ “Стефан Караджа” гр. Варна
ОУ “Черноризец Храбър” гр. Варна

„Салата от приказки“

„Животът 1/2 приказка“

Национална програма на МОН

Наименование: площадки за обучение по БДП
Ориентиран к
ъм възпитанието и обучението по БДП. Целенасочен и системен процес за формиране на граждански компетентности и качества на детето. Формиране на защитни механизми при децата за съхраняване и безопастност при движение.


Приоритетна област
:  Спорт и туризъм

Идеен проект и КСС при ремонт на детска стая "Кали-Вили" от домашно жилище

Проектът е разработен от екип в състав:
Калина Николай Колева – ученичка от 5 д клас в III ОУ „Ангел Кънчев“
Виолета  Диянова Стоянова – ученичка от 5 д клас в III ОУ „Ангел Кънчев“
Миглена Филчева Андреева –  старши учител по математика, ИТ и човекът и природата ( със специалност технологии и предприемачество)
Николай Колев –  родител
Диян Стоянов – родител

Документация

1. Резюме на проекта (файл за разглеждане и сваляне формат pdf)ТУК
2. Количествено стойностна сметка 
(файл за разглеждане и сваляне формат pdf)ТУК
3. Албум със снимки
(файл за разглеждане и сваляне формат pdf)ТУК
4. Презентация  на участващите ученици за работата по проекта
(файл за разглеждане и сваляне формат pdf)ТУК

ФЕСТИВАЛ „ВАРНА- МОЯТ ДРЕВЕН И НОВ ГРАД“

IIIОУ “Ангел Кънчев“ спечели второ място на тазгодишния фестивал „ Варна – моят древен и нов град“ с проекта „Различни заедно“

В училище „Ангел Кънчев“ учат деца в неравностойно положение – със СОП и депривация. Изолирани от обществото, те съществуваха в свой свят – паралелен на другия. Новите тенденциите са тези деца да се интегрират. Но дали това става на практика? Ние вярваме, че училището е дом за всички и трябва малки и големи, с разнообразни възможности да живеем заедно, като се опираме на приятелството и усмивката.

Избрахме за име на проекта „Различни заедно”, за да покажем, че ще вървим по пътя на опознаването. Децата със СОП учат сред нас. Те са различни, но не сме ли всички ние такива? Да покажем един на друг световете си – това ще е интересно пътуване. За символ на проекта избрахме Калина – ученичка от 6а клас. Тя събира в себе си идеите на проекта. Тя е винаги усмихната, има за всеки добра дума.

IIIОУ “Ангел Кънчев” е дом на всички нас – различни, но заедно. Ще прогоним страховете с усмивка, защото
„Аз съм ти, ти си аз“!