УЧЕБНА ДЕЙНОСТ

УЧЕБНА 2023 - 2024 ГОДИНА

График за провеждане на консултации от учителите за II-я срок на учебната 2023/2024 година

График за провеждане на приемни дни на учителите през II-я срок на учебната 2023/2024 година

На вниманието на седмокласниците и техните родители!

Дати на провеждане на изпитите за НВО 2024 година:
 
Български език и литература – 19 юни 2024 г., начало 09,00 часа
Математика – 21 юни 2024 г., начало 09,00 часа
Чужд език (по желание на ученика) – 20 юни 2024 г., начало 09,00 часа

   За да се заяви желание за участие в НВО по Чужд език, учениците заедно с родител подават заявление (по образец) в дирекцията на училището.
 
Срок за входиране на заявлението – 17 часа на 15.02.2024г.

План-програма за действие 2023 -2024 година за Безопасност на движението по пътищата

Уважаеми родители, скъпи ученици​

III ОУ "Ангел Кънчев" прилага цялостен училищен подход, за да предотврати тормоза и насилието в училище.

Чрез координирани и последователни усилия, нашият колектив работи за създаването на по-сигурна и безопасна училищна среда. 

Анкета за тормоза в училище 2023 - 2024г.

Приемни дни и консултации на учителите през I-вия срок на учебната 2023 - 2024 година

График за провеждане на приемни дни на учителите през I-вия срок на учебната 2023-2024 година

График Консултации на учителите за I срок на учебната 2023-2024 година

План-програма за действие 2023 - 2024 година

Годишен план за учебната 2023 - 2024 година

Правилник за дейността на училището за учебната 2023 - 2024 година

Правилник за вътрешния трудов ред за учебната 2023 - 2024 година

Организация на училищен учебен ден за учебната 2023 - 2024

План за обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие на учениците

Мерки за повишаване качеството на образованието за учебната 2023 - 2024 година

План за действие и финансиране за учебната 2023 - 2024 година

Училищен етичен кодекс за учебната 2023 - 2024 година

Програмна система за обучението на децата от подготвителните групи за учебната 2023 - 2024

Ред и условия за преместване на ученици за учебната 2023 - 2024

Механизъм за противодействие на училищния тормоз между децата и учениците за учебната 2023 - 2024

Процедура за условията и реда за приемане и обучение на лицата, търсещи или получили международна закрила

Годишен план за контролната дейност на директора за учебната 2023 - 2024

Стратегия за развитие за периода 2023/2024 - 2027/2028

План за работата на комисията по професионално ориентиране за учебната 2023 - 2024

Училищна програма за превенция ранното напускане на училище

Годишна училищна програма за Целодневна организация на учебния процес за учебната 2023 - 2024 година

Училищна програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвимите групи

План за превенция и интервенция на насилието и тормоза

Училищен учебен план I клас за учебната 2023 - 2024 година

Училищен учебен план II клас за учебната 2023 - 2024 година

Училищен учебен план III клас за учебната 2023 - 2024 година

Училищен учебен план IV клас за учебната 2023 - 2024 година

Училищен учебен план V клас за учебната 2023 - 2024 година

Училищен учебен план VI клас за учебната 2023 - 2024 година

Училищен учебен план VII клас за учебната 2023 - 2024 година

УЧЕБНА 2022 - 2023 ГОДИНА​

План-програма за действие 2022-2023 година за Безопасност на движението по пътищата

График за провеждане на консултации от учителите за I-вия срок на учебната 2022/2023 година

График за провеждане на приемни дни на учителите през I-вия срок на учебната 2022/2023 година

Училищен план за учебната 2022 - 2023

Училищен учебен план за учебната 2022 - 2023

План за обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие на учениците в III ОУ „Ангел Кънчев“-гр. Варна

Организация на училищен учебен ден за учебната 2022 - 2023

Правилник за дейността на училището 2022-2023

Правилник за вътрешния трудов ред 2022-2023

Годишен план за учебната 2022-2023

Стратегия за развитието на училището за периода 2020-2024

Мерки за качествено образование за учебната 2022-2023

Етичен кодекс за учебната 2022-2023

Контролна дейност на директора за учебната 2022-2023

План за работата на педагогическия съвет за учебната 2022-2023

План за професионално ориентиране за учебната 2022-2023

Програма против ранно напускане на училище за учебната 2022-2023

Програма за целодневна оганизация на учебния процес през 2022-2023

Програма за предоставяне на равни възможности за развитие 2022-2023

Ред за приемане на лица, търсещи или получили международна закрила 2022-2023

Програма на подготвителните групи за учебната 2022-2023

Ред и условия за преместване на ученици в III ОУ „Ангел Кънчев” – гр. Варна 2022-2023

Механизъм за противодействие на училищния тормоз през 2022-2023

УЧЕБНА 2021 - 2022 ГОДИНА​

Правилник за дейността на училището 2021-2022

Правилник за вътрешния трудов ред 2021-2022

Годишен план за учебната 2021-2022

Стратегия за развитието на училището за периода 2020-2024

Мерки за качествено образование за учебната 2021-2022

Етичен кодекс за учебната 2021-2022

Контролна дейност на директора за учебната 2021-2022

План за работата на педагогическия съвет за учебната 2021-2022

План за професионално ориентиране за учебната 2021-2022

Програма против ранно напускане на училище за учебната 2021-2022

Програма за целодневна оганизация на учебния процес през 2021-2022

Програма за предоставяне на равни възможности за развитие

Ред за приемане на лица, търсещи или получили международна закрила

Програма на подготвителните групи за учебната 2021-2022

Ред и условия за преместване на ученици в III ОУ „Ангел Кънчев” – гр. Варна

Механизъм за противодействие на училищния тормоз през 2021-2022

УЧЕБНА 2020 - 2021 ГОДИНА​

План-програма за действие 2021 година за Безопасност на движението по пътищата

Информация за организацията на учебното време за II срок

Платформа за взаимопомощ на учители

Достъпна и безплатна за всички училища и педагогически специалисти - Ресурси, Споделени уроци, Форум

І клас

1 час 08,20 – 08,55
2 час 09,05 – 09,40
3 час 09,50 – 10,25
4 час 10,35 – 11,10
5 час 12,10 – 12,45

Дейности в целодневна организация

11,15 – 12,05 – организиран отдих и физическа активност
13,10 – 13,45 – самоподготовка
14,00 – 14,35 – самоподготовка
14,50 – 15,25 – занимания по интереси
15,40 – 16,15 – занимания по интереси
16.20 – 16.40 – организиран отдих и физическа активност

II клас

1 час 08,20 – 08,55
2 час 09,05 – 09,40
3 час 09,50 – 10,25
4 час 10,35 – 11,10
5 час 11,20 – 11,55

Дейности в целодневна организация

12,00 – 12,50 – организиран отдих и физическа активност
13,10 – 13,45 – самоподготовка
14,00 – 14,35 – самоподготовка
14,50 – 15,25 – занимания по интереси
15,40 – 16,15 – занимания по интереси
16.20 – 16.40 – организиран отдих и физическа активност

III и IV клас

1 час 08,00 – 8,40
2 час 08,50 – 9,30
3 час 09,40 – 10,20
4 час 10,30 – 11,10
5 час 11,20 – 12,00
6 час 12,10 – 12,50

Дейности в целодневна организация

12,50 – 13,30 – организиран отдих и физическа активност
13,40 – 14,20 – самоподготовка
14,30 – 15,10 – самоподготовка
15,20 – 16,00 – занимания по интереси
16,10 – 16,50 – занимания по интереси
17,00 – 17,20 – организиран отдих и физическа активност

IV. V-VII клас

1 час 07,30 – 08,10
2 час 08,20 – 09,00
3 час 09,10 – 09,50

Голямо междучасие 9,50 – 10,10

4 час 10,10 – 10,50
5 час 11,00 – 11,40
6 час 11,45 – 12,25
7 час 12,30 – 13,10
8 час 13,15 – 13,55

           Подготвителна група

07,40 – 08,10 часа – прием на деца
08,20 – 08,30 часа – раздвижване
08,30 – 09,00 часа – закуска
09,00 – 11,00 часа – ситуации
11,00 – 11,15 часа – обяд
11,15 – 12,30 часа – дейности по избор, игри
12,45 – 14,45 часа – отдих
15,00 – 15,30 часа – раздвижване
15,30 – 16,00 – закуска
16,00 – 16,30 часа – ситуация
16,30 – 17,30 часа – дейности по избор, игри

УЧИЛИЩНИ ДОКУМЕНТИ, ПРИЕТИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИСЪВЕТ

1. Стратегия за развитие на III ОУ „Ангел Кънчев“ за периода 2020-2024  година – ТУК
2. Правилник за дейността на училището
 – ТУК
3. Училищни учебни планове
 – ТУК
4. Форма на обучение
 – ТУК
5.  Годишен план за дейността на училището
 – ТУК
6. Мерки за повишаване качеството на образованието
 – ТУК
7. Механизъм за противодействие на училищен тормоз между деца и ученици
 – ТУК
8.Процедура за условията и реда за приемане и обучение на лица, търсещи или получили международна закрила
 – ТУК
9. Училищна програма за превенция на ранното напускане на училище
 – ТУК
10. Училищна програма за предоставяне на равни възможности и  за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи
 – ТУК
11. Етичен  кодекс
 – ТУК
12. Ред и условия за прием и преместване на ученици от I до VII клас в III ОУ „Ангел Кънчев”
 – ТУК
13. Вътрешни правила за определяне на реда за достъп до активите и информацията в III ОУ „Ангел Кънчев“- Варна
 – ТУК
14. Информация относно предоставяне на достъп до обществена информация
 – ТУК
15. Система за взаимодействие между учители, ученици, родители и медицински лица
 – ТУК
16. Правилник за вътрешния трудов ред
 – ТУК
17. Програмна система за обучението на децата от подготвителните групи
 – ТУК
18. Годишна училищна програма за целодневна организация на учебния процес
 – ТУК
19. Стратегия с мерки и правила за работа в условията на COVID-19 В III ОУ „Ангел Кънчев“
 – ТУК
20. Организация на учебния ден
 – ТУК,  консултации – ТУК, приемни дни – ТУК
21. Правила за безопасна работа в компютърен кабинет – ТУК, Инструктаж за учениците в компютърен кабинет – ТУК, Брошура с препоръки за безопасна работа в Интернет – ТУК  ( линк за сваляне на брошурата https://we.tl/t-xtLMbGDLcS )
22. Правилник за прилагане на метода на медиация – ТУК

ЗА РОДИТЕЛИТЕ

План за работа с родители – ТУК
Ред и условия за прием и преместване на ученици от I до VII клас в IIIОУ “ Ангел Кънчев“- ВарнаТУК

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ ЗА I СРОК

График на часовете- организация на учебния денТУК
График за консултации за 1 срокТУК
График на приемните дни за 1 срокТУК

ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ

През учебната 2020/2021г. в III ОУ“Ангел Кънчев“ гр.Варна се провеждат извънкласни дейности  в Групи за занимания по интереси в направленията: Математика, Дигитална креативност и Екологично образование. Сформирани са 28 групи с ученици от 1 до 4 клас и три групи с ученици от 6 и 7 клас.

Б Л А Г О Д А Р С Т В Е Н О   П И С М О

Ръководството на IIIОУ „Ангел Кънчев “ Варна изказва благодарността си на колегията и родителската общност по повод организицията и реализирането на VII среща по европейския проект „Светът около нас и неговото културно и природно наследство„. Екипът се отличи с професионализъм и създаде чудесни условия за осъществяването на тази проява от местно и национално значение.  Положителната атмосферав която протече срещатане би била възможна без неоценимата подкрепа на родителската общностБлагодарение на нейното съдействие успешно се реализираха много инициативи с образователен и възпитателен резултат.
Ръководството и  колегията високо оценяват подкрепата за тази хуманна каузаСъпричастността на родителската общност е израз не само на ценен жесткойто допринася за подобряване на качеството на възпитателната средаа и израз на ангажираността към училищния живот.
Родителиотново сърдечно ви благодарим за съдействието и подкрепатаНадяваме се сътрудничеството между нас да продължи и за в бъдещеЗащото децата имат нужда от вашите добри дела.