ИНДИКАТИВЕН СПИСЪК
на услуги, предоставяни от организации, предоставящи обществени услуги

УВАЖАЕМИ, РОДИТЕЛИ (НАСТОЙНИЦИ) НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ III ОУ“АНГЕЛ КЪНЧЕВ“- ВАРНА,
НА ВАШЕТО ВНИМАНИЕ ПРЕДОСТАВЯМЕ ИНДИАКТИВЕН СПИСЪК

1.  Издаване на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от детска градина или училище, извършващо задължително предучилищно образование – ТУК
2. Преместване и приемане на ученици
 – ТУК
2.1.  Преместване на ученици в държавните и в общинските училища
2.2.  Приемане на деца в първи клас  в държавните и в общинските училища
2.3.  Приемане на ученици в  V клас по училищен прием в неспециализираните училища
2.4.  Приемане на ученици в  V клас в профилираните гимназии с профил Математически или Природни науки на места определени по държавен план-прием
2.5.  Приемане на ученици в  VIII клас в непрофилираните училища – профилирани и професионални  гимназии, обединени и средни училища на места определени по държавен план-прием
2.6. Приемане на ученици, завършили първия гимназиален етап на средно образование от обединените училища в  XI клас в непрофилираните училища – профилирани и професионални  гимназии и средни училища на места определени по допълнителния държавен план-прием
3. Издаване на служебна бележка за резултатите от положените изпити за проверка на способностите
 – ТУК
4. Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи
 – ТУК
5. Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава
 – ТУК
6. Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование
 – ТУК
7. Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити
 – ТУК
8. Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити
 – ТУК
9. Издаване на диплома за средно образование
 – ТУК
10. Издаване на Удостоверения за професионално обучение и Свидетелства за професионална квалификация
 – ТУК
11. Издаване на Удостоверения за валидиране на професионална квалификация по част от професия и Свидетелства за валидиране на професионална квалификация
 – ТУК
12. Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование  ( влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година)
 – ТУК
13. Издаване на европейско приложение на свидетелство за професионална квалификация (влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година)
 – ТУК