III ОУ „Ангел Кънчев“ успешно работи по проект BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. През настоящата учебна година по Дейност 6 на проекта е сформиран един клуб по интереси за допълнителни занимания по ключови дигитални умения – базови и за напреднали – „Дигитални деца“. В него са включени ученици от II клас. Ръководител на групата е г-жа Валентина Георгиева.

Обща информация за проекта

На 15.10.2019 г. бе подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект № BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“ между Министерство на образованието и науката – конкретен бенефициент и ИА ОПНОИР – управляващ орган на ОП НОИР. Проектът се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент – Министерството на образованието и науката (МОН).

Основна цел

Общата цел на проекта се изразява във въвеждането и поддържането в национален мащаб и популяризирането на референтен модел за насърчаване на придобиването на по-голяма цифрова компетентност и въвеждането на системен и комплексен институционален подход на МОН за интегриране на образователните технологии, както и за насърчаване и мотивация за тяхното използване. С проекта се цели отварянето на образованието и образователните институции към дигиталните технологии чрез внедряването на нови решения за по-добро персонализирано обучение, което да позволи на учителите да предприемат мерки с по-точни и ефективни подходи към всеки отделен учащ и повишаване на мотивацията чрез насърчаване на самостоятелното обучение и самооценка, включително извън класната стая.

Специфичните цели на проекта са насочени към:

  • усвояване на знания и умения за работа в дигиталното общество;

  • подобряване на достъпа до образование, в т.ч. чрез използване на леснодостъпни платформи и мобилни приложения;

  • намаляване на различията в резултатите от ученето в различните училища и населени места;

  • модернизиране на методите и средствата за обучение;

  • повишаване на качеството на образованието, за по-добрата дигитална подготовка на учащите се, с цел по-бърза и по-лесна реализация на пазара на труда;

  • насърчаване модернизирането на образованието и ученето през целия живот;

  • осигуряване на условия и подкрепа за прилагането на педагогически иновации и съвременни подходи на преподаване.

Информация за проекта – https://mon.bg/bg/100725

Платформа на проекта – https://oud.mon.bg/

 

 


ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН
проект BG05M2OP001-2.012-0001, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г.

От декември 2019 година в III ОУ „Ангел Кънчев“  стартираха дейности по проект „Образование за утрешния ден“.


        Проектът се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент – Министерството на образованието и науката (МОН). Продължителността на проекта е 36 месеца – от 15.10.2019 г. до 15.10.2022г.

          Дейността  се реализира под формата на клубове и включи организиране и провеждане на извънкласни занимания за повишаване на дигиталната компетентност на учениците, в съответствие с Европейската референтна рамка за оценяване на дигиталните компетентности.

Групи:


„Дигиталн
и компетентности 5 клас“ , състояща се от 19 ученици от 5 клас с ръководител ст. учител Миглена Андреева

Дигитална грамотност“, състояща се от 17 ученици от 5 клас с ръководител Димитрина Георгиева

„Дигитален свят“, състояща се от 17 ученици от 4 клас с ръководител Радостина Попова

Клубовете работиха в присъствена и дистанционна форма, приключиха успешно и на всички ученици бяха изготвени сертификати за приключено обучение.

 


Изработено от участниците в клубовете:

СмарТест – Цветелина Калева и Мария- Михаела Михайлова   – https://www.smartest.bg/hrisi/Sybirane-i-izvazhdane-na-desetichni-drobi-5-klas-1-variant-1785
Календар от Кристофър Георгиев – ТУК
Календар на Ивайло Иванов – ТУК