ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН
проект BG05M2OP001-2.012-0001, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г.

От декември 2019 година в III ОУ „Ангел Кънчев“  стартираха дейности по проект „Образование за утрешния ден“.


        Проектът се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент – Министерството на образованието и науката (МОН). Продължителността на проекта е 36 месеца – от 15.10.2019 г. до 15.10.2022г.

          Дейността  се реализира под формата на клубове и включи организиране и провеждане на извънкласни занимания за повишаване на дигиталната компетентност на учениците, в съответствие с Европейската референтна рамка за оценяване на дигиталните компетентности.

Групи:


„Дигиталн
и компетентности 5 клас“ , състояща се от 19 ученици от 5 клас с ръководител ст. учител Миглена Андреева

Дигитална грамотност“, състояща се от 17 ученици от 5 клас с ръководител Димитрина Георгиева

„Дигитален свят“, състояща се от 17 ученици от 4 клас с ръководител Радостина Попова

Клубовете работиха в присъствена и дистанционна форма, приключиха успешно и на всички ученици бяха изготвени сертификати за приключено обучение.

 


Изработено от участниците в клубовете:

СмарТест – Цветелина Калева и Мария- Михаела Михайлова   – https://www.smartest.bg/hrisi/Sybirane-i-izvazhdane-na-desetichni-drobi-5-klas-1-variant-1785
Календар от Кристофър Георгиев – ТУК
Календар на Ивайло Иванов – ТУК