Равен достъп до училищно образование
в условията на кризи

Проект № BG05M2ОP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

В периода от 14.10.2023г. до 18.11.2023г. III ОУ „Ангел Кънчев“ реализира тренинги по проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищното образование в условията на кризи“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.

Равен достъп до училищно образование в условията на кризи

  Училището работи по проект № BG05M2ОP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“. Проектът се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент – Министерството на образованието и науката (МОН). Проектът цели да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи и да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние. Предвидените дейности са свързани с техническото обезпечаване на образователната система и осигуряване на условия за провеждане на обучение от разстояние в електронна среда.

  Целева група по проекта освен учениците са и педагогическите специалисти и родителите. С помощта на планирани обучения за педагогическите специалисти се цели насърчаване за придобиване и усъвършенстване на цифрови умения, използване на иновативни методи за преподаване и учене. Планирани са обучения на родители, насочени към създаване на умения за работа с дигитални устройства и с електронни образователни платформи за търсене и използване на електронни образователни ресурси, което от своя страна допълнително би помогнало на учениците за пълноценното им участие в образователния процес.

В училището бяха сформирани 9 групи с ученици:

– една група с ученици от I клас;
– една група с ученици от II клас;
– две групи с ученици от III клас;
– една група с ученици от IV клас;
– две групи с ученици от V клас;
– две групи с ученици от VI клас.

  Също така се сформираха две групи с учители и една група с родители на наши ученици. В периода от 09.06.2021г. до 22.06.2021г. участващите ученици, учители и родители имаха възможност да работят със закупените по проекта технически средства и да придобият и разширят умениета си за обучение от разстояние в електронна среда.