Иновативно училище 2022 - 2023


ИНОВАТИВНО
 УЧИЛИЩЕ НА БЪДЕЩЕТО

Иновативните училища са модел за изграждане на нова образователна среда, чрез която учениците ще подобрят образователните си резултати и ще повишат критичното мислене и творчество чрез иновативни образователни процеси, методи на преподаване, училищно лидерство и учебни стратегии. Иновативното училището въвежда иновативни елементи, разработване по нов начин на учебното съдържание, учебните планове и програми, повишава качеството на образованието, има по-голяма свобода при прилагането на нови, съвременни, иновативни методи на преподаване на учебния материал. 

Мисията на нашето училище е с педагогически такт, индивидуален подход и съвременни обучителни средства да обучим мотивирани, активни и знаещи ученици. Желаем да изградим самочувствие и увереност, да ги подготвим за съвременния динамичен и технологичен свят. 

Общественият съвет към училището се състои от активни и иновативно мислещи личности. Получаваме добри предложения и корективи, както от тяхна страна, така и от отделни родители. Иновациите целят повишаване на самочувствието на учениците ни и подобряване на техните възможности за реализация в обществото. Дигиталните знания и уменията в областта на науката и изкуството са инструменти за подобряване на личностните и професионалните умения и компетенции на учениците ни. Сигурни сме, че участнието в проекта ще доведе до увеличаване на успеха на участниците – чрез засилване на интереса им към обучителния процес и активно участие в училищния живот. А за нас, учителите, успехът на нашите възпитаници е повод за гордост и професионални постижения.

Информация за дейността на групата с ФУЧ „Дигитал@ните дец@ в помощ на природата“
за учебната 2022/2023 година

През настоящата учебна година учениците от групата се занимаваха с наблюдение и проучване на района, в който живеят и учат. Проведоха мониторингово проучване за наличието на зелени площи, паркове, подходящо озеленяване, проучиха социалното и икономическото въздействие на обезлесяването. Търсиха информация от подходящи източници за природните катаклизми и промяна на климата в следствие на изсичането на дърветата, изследваха дървесни видове, подходящи за засаждане в градска среда, проследиха тематични информационни кампании, с което повишиха своята осведоменост. С включването на учениците в инициативите „Земята е наш общ дом“ за почистване на двора на училището, „Обичам природата, искам да помогна“ за залесяване и облагородяване на парковото пространство в училищния двор, „Аз съм отговорен гражданин на Земята“ за полагане на грижи за растителните видове в района, „Стара хартия за нова книга“ за стимулиране използването на рециклирана хартия, „Спасители на плажа“- почистване на плажната ивица и др. се допринесе за постигането на повишаване на екологичната култура на учениците и техните семейства. Всичко това създаде самочувствие у децата на еко-герои, ангажирани с бъдещето на планетата и се постарахме да мултиплицираме положителният ефект от иновациите в нашата работа. Като училище, включено в мрежата на Иновативните училища в България участваме ежегодно в различни форуми за обмяна на добри иновативни практики – Научно-практическа конференция „Математика и информатика – реалности и перспективи“- за , НП „Иновации в действие“ и др.


МРЕЖА
 НА ИНОВАТИВНИТЕ УЧИЛИЩА НА БЪЛГАРИЯ

ЗА УЧЕБНАТА 2022-2023 ГОДИНА

ЕКОЛОГИЧНО ОБРАЗОВАНИЕ И ВЪЗПИТАНИЕ
„Дигит@лните дец@ в помощ на природата“- VI  КЛАС


Документи:

1.Програма ФУЧ Екологично образование и възпитание ( файл за разглеждане и сваляне) – ТУК
2.Препис извлечение от протокол на заседание на ПС ( файл за разглеждане и сваляне) – ТУК  
3.
Становище на Обществен съвет на III ОУ Ангел Кънчев ( файл за разглеждане и сваляне)ТУК 


МРЕЖА
 НА ИНОВАТИВНИТЕ УЧИЛИЩА НА БЪЛГАРИЯ

ЗА УЧЕБНАТА 2021-2022 ГОДИНА

ЕКОЛОГИЧНО ОБРАЗОВАНИЕ И ВЪЗПИТАНИЕ
„Дигит@лните дец@ в помощ на природата“- V  КЛАС


Документи:

1.Програма ФУЧ Екологично образование и възпитание ( файл за разглеждане и сваляне) – ТУК
2.Препис извлечение от протокол на заседание на ПС ( файл за разглеждане и сваляне) – ТУК  
3.
Становище на Обществен съвет на III ОУ Ангел Кънчев ( файл за разглеждане и сваляне)ТУК 

III ОУ „Ангел Кънчев “– гр. Варна е включено в списъка на иновативните училища през 2019 година. През учебната 2021-2022 година училището участва в Национална програма на МОН „Иновации в действие“ с проект „ Въвеждане на иновации за формиране на екологична култура в помощ на природата. „Дигит@лните дец@ в помощ на природата“. Целта на проекта е да се формира екологична култура и съзнание, готовност за опазване на околната среда.

учителската стая в III ОУ Ангел Кънчев

В периода 11-13 Април 2022г. III ОУ „Ангел Кънчев“ беше домакин по НП „Иновации в действие” Модул 1 „Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации между училищата”. На място в гр. Варна се проведе среща с цел обмяна на опит и добри иновативни практики между вече иновативни и неиновативни училища. Под мотото „Въвеждане на иновации за формиране на екологична култура и устойчиво поведение в помощ на природата“ шестима учители от ОУ „Елин Пелин“ – гр. Пловдив, четирима учители от ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – с. Овча могила и четирима учители от ОбУ „Св. Паисий Хилендарски“ обл. Благоевград, с. Долно Осеново се включиха в поредица от дейности, насочени към обмяна на ефективни практики в областта на образователните иновации, които да повишат мотивацията за учене и резултатите от обучението на учениците.

Институт по Океанология

В периода 27-29 Април 2022г. иновативно ОУ „Елин Пелин “– гр. Пловдив посрещна педагогическите специалисти от III ОУ „Ангел Кънчев“ гр. Варна, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий “ обл. Велико Търново, с.Овча могила и ОбУ „Св. Паисий Хилендарски“ обл. Благоевград, с. Долно Осеново. В продължение на три дни гостите по програмата имаха възможността да наблюдават използването на нови иновативни методи за преподаване по български език и литература, английски език, история и цивилизации и изобразително изкуство, човекът и природата и физическо възпитание и спорт.

По време на двете срещи – в град Варна и град Пловдив учителите от четирите училища обмениха полезен опит в сферата на иновациите


МРЕЖА
НА ИНОВАТИВНИТЕ УЧИЛИЩА НА БЪЛГАРИЯ

ЗА УЧЕБНАТА 2019-2020 ГОДИНА

ЕКОЛОГИЧНО ОБРАЗОВАНИЕ И ВЪЗПИТАНИЕ

Документи

  • Решение на Педагогическия съвет ( файл за разглеждане и сваляне) 

  • Декларирано съгласие от Обществен съвет( файл за разглеждане и сваляне)