Иновативно училище 2022 - 2023


ИНОВАТИВНО
 УЧИЛИЩЕ НА БЪДЕЩЕТО

Иновативните училища са модел за изграждане на нова образователна среда, чрез която учениците ще подобрят образователните си резултати и ще повишат критичното мислене и творчество чрез иновативни образователни процеси, методи на преподаване, училищно лидерство и учебни стратегии. Иновативното училището въвежда иновативни елементи, разработване по нов начин на учебното съдържание, учебните планове и програми, повишава качеството на образованието, има по-голяма свобода при прилагането на нови, съвременни, иновативни методи на преподаване на учебния материал. 

Мисията на нашето училище е с педагогически такт, индивидуален подход и съвременни обучителни средства да обучим мотивирани, активни и знаещи ученици. Желаем да изградим самочувствие и увереност, да ги подготвим за съвременния динамичен и технологичен свят. 

Общественият съвет към училището се състои от активни и иновативно мислещи личности. Получаваме добри предложения и корективи, както от тяхна страна, така и от отделни родители. Иновациите целят повишаване на самочувствието на учениците ни и подобряване на техните възможности за реализация в обществото. Дигиталните знания и уменията в областта на науката и изкуството са инструменти за подобряване на личностните и професионалните умения и компетенции на учениците ни. Сигурни сме, че участнието в проекта ще доведе до увеличаване на успеха на участниците – чрез засилване на интереса им към обучителния процес и активно участие в училищния живот. А за нас, учителите, успехът на нашите възпитаници е повод за гордост и професионални постижения.


МРЕЖА
 НА ИНОВАТИВНИТЕ УЧИЛИЩА НА БЪЛГАРИЯ

ЗА УЧЕБНАТА 2022-2023 ГОДИНА

ЕКОЛОГИЧНО ОБРАЗОВАНИЕ И ВЪЗПИТАНИЕ
„Дигит@лните дец@ в помощ на природата“- VI  КЛАС


Документи:

1.Програма ФУЧ Екологично образование и възпитание ( файл за разглеждане и сваляне) – ТУК
2.Препис извлечение от протокол на заседание на ПС ( файл за разглеждане и сваляне) – ТУК  
3.
Становище на Обществен съвет на III ОУ Ангел Кънчев ( файл за разглеждане и сваляне)ТУК 


МРЕЖА
 НА ИНОВАТИВНИТЕ УЧИЛИЩА НА БЪЛГАРИЯ

ЗА УЧЕБНАТА 2021-2022 ГОДИНА

ЕКОЛОГИЧНО ОБРАЗОВАНИЕ И ВЪЗПИТАНИЕ
„Дигит@лните дец@ в помощ на природата“- V  КЛАС


Документи:

1.Програма ФУЧ Екологично образование и възпитание ( файл за разглеждане и сваляне) – ТУК
2.Препис извлечение от протокол на заседание на ПС ( файл за разглеждане и сваляне) – ТУК  
3.
Становище на Обществен съвет на III ОУ Ангел Кънчев ( файл за разглеждане и сваляне)ТУК 

III ОУ „Ангел Кънчев “– гр. Варна е включено в списъка на иновативните училища през 2019 година. През учебната 2021-2022 година училището участва в Национална програма на МОН „Иновации в действие“ с проект „ Въвеждане на иновации за формиране на екологична култура в помощ на природата. „Дигит@лните дец@ в помощ на природата“. Целта на проекта е да се формира екологична култура и съзнание, готовност за опазване на околната среда.

учителската стая в III ОУ Ангел Кънчев

В периода 11-13 Април 2022г. III ОУ „Ангел Кънчев“ беше домакин по НП „Иновации в действие” Модул 1 „Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации между училищата”. На място в гр. Варна се проведе среща с цел обмяна на опит и добри иновативни практики между вече иновативни и неиновативни училища. Под мотото „Въвеждане на иновации за формиране на екологична култура и устойчиво поведение в помощ на природата“ шестима учители от ОУ „Елин Пелин“ – гр. Пловдив, четирима учители от ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – с. Овча могила и четирима учители от ОбУ „Св. Паисий Хилендарски“ обл. Благоевград, с. Долно Осеново се включиха в поредица от дейности, насочени към обмяна на ефективни практики в областта на образователните иновации, които да повишат мотивацията за учене и резултатите от обучението на учениците.

Институт по Океанология

В периода 27-29 Април 2022г. иновативно ОУ „Елин Пелин “– гр. Пловдив посрещна педагогическите специалисти от III ОУ „Ангел Кънчев“ гр. Варна, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий “ обл. Велико Търново, с.Овча могила и ОбУ „Св. Паисий Хилендарски“ обл. Благоевград, с. Долно Осеново. В продължение на три дни гостите по програмата имаха възможността да наблюдават използването на нови иновативни методи за преподаване по български език и литература, английски език, история и цивилизации и изобразително изкуство, човекът и природата и физическо възпитание и спорт.

По време на двете срещи – в град Варна и град Пловдив учителите от четирите училища обмениха полезен опит в сферата на иновациите


МРЕЖА
НА ИНОВАТИВНИТЕ УЧИЛИЩА НА БЪЛГАРИЯ

ЗА УЧЕБНАТА 2019-2020 ГОДИНА

ЕКОЛОГИЧНО ОБРАЗОВАНИЕ И ВЪЗПИТАНИЕ

Документи

  • Решение на Педагогическия съвет ( файл за разглеждане и сваляне) 

  • Декларирано съгласие от Обществен съвет( файл за разглеждане и сваляне)